Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon o strelnych zbraniach a strelive a o zmene a doplneni niektorých zákonov č .190/2003 Z. z.

19. 4. 2010

Z Á K O N

o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 190/2003 Z. z.

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 

PRVÁ ČASŤ

 

Základné ustanovenia

 

§ 1

Účel zákona

 

(1) Tento zákon ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len „zbraň”) a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a)  zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky,[1]) ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov iných štátov počas ich pobytu na území Slovenskej republiky alebo počas ich preletu nad územím Slovenskej republiky,[2])

b)  zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené na výskumno-vývojové účely držané subjektami uvedenými v písmene a), Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,

c)  zbrane a strelivo využívané pri overovaní zbraní a streliva autorizovanou osobou,[3])

d)  zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami,[4])

e)  zbrane a strelivo, ktoré sú zbierkovými predmetmi[5]) múzea alebo galérie zriadených alebo založených orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,

f)     zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc subjektami uvedenými v písmenách a) až c) len pre ich potrebu.

 

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

 

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) zbraňou zariadenie, v ktorom sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie; zbraňou sú aj jej hlavné časti a to - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, mechanizmus záveru,

b) strelivom súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní,

c) druhom zbrane

1.  palná zbraň - zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii,

2.  plynová zbraň - zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu alebo iného plynu,

3.  mechanická zbraň - zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie nahromadenej mechanickým pôsobením,

4.  expanzná zbraň - palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami,

5.  guľová zbraň - druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými nábojmi alebo guľovými strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strelami do guľovej zbrane,

6.  broková zbraň - druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) na streľbu brokovými nábojmi (s hromadnou alebo jednotnou strelou), prípadne špeciálnymi nábojmi do brokovej zbrane,

7.  kombinovaná zbraň – viachlavňová palná dlhá zbraň na poľovné účely s brokovou hlavňou a guľovou hlavňou (hlavňami),

8.  krátka zbraň - strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou,

9.  dlhá zbraň - strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvomi rukami,

10.  samočinná zbraň - palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,

11.  samonabíjacia zbraň - palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,

12.  opakovacia zbraň – jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a  napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru, alebo palná zbraň s viacerými nábojovými komorami, napr. usporiadanými v otočnom valci (revolver),

13.  jednovýstrelová zbraň – jednohlavňová alebo viachlavňová palná zbraň bez zásobovacieho zariadenia; mechanizmus zbrane sa obsluhuje ručne a pred každým výstrelom je potrebné do zbrane vložiť náboj (náboje),

14.  historická zbraň - palná zbraň určená len na čierny prach, vybavená pre každú hlaveň alebo nábojovú komoru perkusným zámkom a komínkom na perkusnú zápalku alebo starším systémom zapaľovania alebo ručná palná zbraň skonštruovaná na použitie jednotného náboja vyrobená alebo jej model vyvinutý najneskôr do 31. decembra 1890,

15.  vojenská zbraň - palná zbraň, ktorá je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,[6]) s výnimkou zbraní označených civilnou overovacou značkou,

16.   znehodnotená zbraň - zbraň, ktorá bola znehodnotená postupom podľa tohto zákona,

d) druhom streliva

1.  prebíjané strelivo - laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité komponenty,

2.  skúšobné strelivo - strelivo určené na preskúšanie zbraní podľa osobitného predpisu,3)              

3.  strela - teleso určené na vystrelenie zo zbrane na účel zasiahnutia cieľa alebo vyvolania iného efektu,

4.  jednotná strela - teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí,    

5.  hromadná strela - teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktorá sa po opustení hlavne rozdelí,

6.  priebojná strela - strela, ktorej jadro alebo celá strela je vyhotovená z tvrdého materiálu,

7.  výbušná strela - zložená plášťová strela obsahujúca výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje,

8.  zápalná strela - zložená plášťová strela obsahujúca zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa alebo po styku so vzduchom vznieti,

9.  expanzná strela – strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej priemer a táto deformácia je spôsobená dutinou v hrote strely,

10.  náboj - celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,

11.  nábojka - celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože; môže obsahovať výmetovú náplň, granule, chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku,       

12.  vojenské strelivo - strelivo, ktoré je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,6)

13.   zápalka – súčasť náboja obsahujúca zápalkovú zlož, ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom vznieti a zapáli výmetovú náplň,

e) držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak, 

f) nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,

g) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom,   vrátane ich prepravy,

h) prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,

i) rezom zbrane alebo streliva úprava zbrane alebo streliva postupom podľa tohto zákona, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane alebo streliva a zbraň alebo strelivo nie sú streľbyschopné,

j) expanzným prístrojom pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie výbušná látka obsiahnutá v strelive do expanzných prístrojov, 

k) miestom pobytu adresa trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky[7]) alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca,[8])

l) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,

m) strelnicou súbor zariadení a priestorov určených na bezpečnú streľbu zo zbrane.

 

DRUHÁ ČASŤ

 

KATEGÓRIE ZBRANÍ A STRELIVA

 

§ 3

Rozdelenie zbraní a streliva

 

(1) Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na

a) zbraň kategórie A,

b)  zbraň kategórie B,

c)  zbraň kategórie C,

d)  zbraň kategórie D,

e)  strelivo do zbraní kategórie A až D, ktoré nie je zakázané.

       (2) V pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku svojho útvaru, ktorý je zapísaný v zozname ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť.[9])

 

§ 4

Zbraň kategórie A

 

(1) Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.   

(2) Zakázanou zbraňou je   

a)    vojenská zbraň,

b)    samočinná zbraň,

c)  zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,

d)  palná zbraň, vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,

e)  zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu,

f)     zbraň s pevne zabudovaným laserovým zameriavačom, zameriavačom skonštruovaným na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu,

g)  vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu, zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu.

(3) Zakázaným strelivom je

a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,

b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou,

c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,

d)  vojenské strelivo,

e)  strelivo do krátkych guľových zbraní presahujúce úsťovú rýchlosť strely 550 ms-1, alebo prekračujúce úsťovú energiu 1 000 J,

f)     strelivo do dlhých guľových zbraní presahujúce úsťovú rýchlosť strely 1150 ms-1, alebo prekračujúce úsťovú energiu 6 000 J.

(4) Zakázaným doplnkom zbrane je  

a) tlmič hluku výstrelu,

b) zameriavač konštruovaný na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu,

c) laserový zameriavač.

§ 5

Zbraň kategórie B

 

(1) Zbraňou kategórie B je

a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,

b) krátka jednovýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,

c) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,

d) dlhá samonabíjacia zbraň, ktorej zásobníkové zariadenie a nábojová komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje,

e) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorej zásobníkové zariadenie a nábojová komora nemôžu spolu pojať viac ako tri náboje a ktorej podávacie zariadenie je odnímateľné, alebo pri ktorej nie je zaručené, že nemôže byť zmenená bežne dostupnými nástrojmi na zbraň, ktorej zásobník alebo nábojová schránka a nábojová komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje,

f)     dlhá opakovacia alebo samonabíjacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo je rovná 600 mm,

g)  samonabíjacia zbraň, ktorá má vzhľad samočinnej zbrane.

            (2) Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

 

§ 6

Zbraň kategórie C

 

(1) Zbraňou kategórie C je

a)  jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,

b)  jednovýstrelová palná zbraň, opakovacia palná zbraň alebo samonabíjacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. d) až f),

c)  plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,

d)  palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne nad 7,5 J,

e)  opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.

(2) Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti.

 

§ 7

Zbraň kategórie D

 

Zbraňou kategórie D je   

a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5 J,

b)  plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústi hlavne dosahuje najviac 15 J,

c)  expanzná zbraň,

d)  mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,

e)  historická zbraň,

f)     iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

 

 

TRETIA ČASŤ

 

NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA ZBRANE, NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA STRELIVA             

 

§ 8

 

(1) Zbraň kategórie A je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A držiteľovi

a) skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie z dôvodu nadobúdania zbierkového predmetu5) alebo na zberateľské účely, ak ide o zbraň, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou4) alebo  predmetom múzejnej hodnoty[10]),

b) skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A,

c) skupiny B zbrojnej licencie za účelom ničenia, znehodnotenia alebo výrobu rezu zbrane a streliva.

       (3) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti udeliť výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie, ktorý vykonáva prepravu alebo ochranu mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, ochranu objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.[11])

(4) Výnimku podľa odsekov 2 a 3 možno udeliť, len ak to neodporuje verejnému poriadku, pričom ju možno časovo obmedziť.

(5) Udelenie výnimky podľa odsekov 2 a 3 zaznamená v preukaze zbrane (§ 37 ods. 2) okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar”), ktoré vydalo zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.

 

§ 9

 

(1) Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 žiadateľ podáva na policajnom útvare, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.

(2) Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 musí obsahovať

a) meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu (ďalej len „osobné údaje”) žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,

b) číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie,

c) druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,

d)   počet zbraní, na ktoré sa udelí výnimka, okrem § 8 ods. 2 písm. b),

e)   spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane,

f)      odôvodnenie žiadosti.

(3) Ak žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.

 

§ 10

 

(1) Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 zaniká, ak osobe ktorej bola výnimka udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

(2) Ministerstvo výnimku podľa § 8 ods. 2 a 3 odníme, ak pominuli dôvody, na ktoré bola udelená.

(3) V prípade zániku platnosti výnimky podľa odseku 1 alebo ak ministerstvo výnimku odníme podľa odseku 2, je držiteľ zbrane, na ktorú bola výnimka udelená, povinný túto zbraň odovzdať do úschovy policajnému útvaru (§ 39).

 

§ 11

 

(1) Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar. Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu (§ 15 ods. 1), zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie (§ 29 ods. 1) alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane (§ 41 ods. 1) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje       

a)  osobné údaje žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,

b)  číslo dokladu totožnosti[12]) žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahradzujúceho cestovný doklad,

c)  druh zbrane,

d)  skupinu zbrojného preukazu (§ 15 ods. 2) alebo  zbrojnej licencie (§ 29 ods. 2), číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,

e)  ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B odôvodnenie žiadosti podľa odseku 3; to neplatí ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.

(3) Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je 

a) nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti, 

b)  uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,

c)  ochrana života, zdravia alebo majetku, alebo 

d) výkon zamestnania[13]) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.[14])

(4) Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku (§ 8 ods. 2 a 3).

(5) Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.

(6) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39); v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

           (7) Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevedie vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B na inú osobu, je povinný vyplniť nákupné povolenie a do siedmich dní odo dňa prevodu vlastníctva  zbrane zaslať diel C nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.

(8) Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi zbrojného preukazu sa uskutočňuje na policajnom útvare, kde je táto zbraň evidovaná po jej predložení; tento policajný útvar vyplní nákupné povolenie a diel C nákupného povolenia zašle policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.

(9) Ak je zbraň kategórie A alebo zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.

 

§ 12

 

(1) Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

(3) Ten kto previedol vlastníctvo zbrane kategórie C je povinný písomne ohlásiť prevod vlastníctva zbrane do siedmich dní od jeho uskutočnenia policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nadobúdateľovi vlastníctva zbrane; písomné ohlásenie musí obsahovať údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až c), výrobné číslo zbrane a dátum predaja.

 

§ 13

            Ustanovenia § 8 až 12 sa nevzťahujú na obchodovanie s vojenským materiálom.[15])

 

§ 14

 

 Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

ZBROJNÝ PREUKAZ

 

§ 15

Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu

 

(1) Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Vzor zbrojného preukazu je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

a)  A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

b)  B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

c)  C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,14)

d)  D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,

e)  E - držanie zbrane a streliva na športové účely,

f)     F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

 

Vydanie zbrojného preukazu

 

§ 16

 

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

a)  písomne požiadala o jeho vydanie,

b)  je plne spôsobilá na právne úkony,

c)  dosiahla predpísaný vek (§ 18),

d)  je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),

e)  lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo (§ 20),

f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),

g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,

h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

 

§ 17

 

(1) V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie  

a)  osobné údaje (§ 9 ods. 2),

b)  číslo dokladu totožnosti12), cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,

c)  skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,

d)  odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

(2) K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí      

a)  dve fotografie o rozmeroch 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,

b)  lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

c)  odpis z registra trestov,[16])

d)  potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu,14) ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,

e)  potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel (ďalej len „strelecká organizácia”) o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,

f)     potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,

g)  úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 10 písmeno b) až j).

(3) Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa trvale zdržiaval a jeho preklad do štátneho jazyka[17]) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov9), ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 19).

(4) Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá namiesto odpisu z registra trestov a lekárskeho posudku podľa odseku 2 písm. b) písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len ”nadriadený”), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň. Nadriadený je   povinný bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

(5) Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až g) a odsekoch 3 a 4 nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

(6) Odpis z registra trestov podľa odseku 2 písm. c) nepredkladajú osoby, ktoré sú občanmi iného štátu, požívajúce diplomatické výsady a imunity[18]) na území Slovenskej republiky.

(7) Ak žiadosť o vydanie zbrojného preukazu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5 policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

 

§ 18

Vek žiadateľa

 

(1) Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka.

(3) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 písm. d) až h) a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.

 

§ 19

Bezúhonnosť a spoľahlivosť

 

(1) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol

a)  právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin[19]) alebo úmyselný trestný čin spáchaný so zbraňou,

b)  právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody a od zahladenia odsúdenia neuplynulo desať rokov, alebo

c)  právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za ktorý mu nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti so zbraňou a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov.

 

(2) Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v ods. 1 bolo právoplatne podmienečne zastavené do troch rokov odo dňa uplynutia skúšobnej doby,

b) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v ods. 1 bolo zastavené rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru, ak od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynuli tri roky,

c) kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje[20]),       

d)  kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky[21]), ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,

e)  kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku zbraní a streliva a bola mu uložená pokuta nad 3000 Sk alebo mu bol z tohto dôvodu v posledných dvoch rokoch odňatý zbrojný preukaz,

f) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku

1.  na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,

2.  na úseku obrany štátu,

3.  proti majetku alebo

4.  na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva tým, že neoprávnene úmyselne zasiahol do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo

g) kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

 

            (3) Policajný útvar v súvislosti so spoľahlivosťou podľa ods. 2 písm. g) požiada o stanovisko útvar Policajného zboru. Ak výsledky posúdenia spoľahlivosti osoby neumožňujú vysloviť jednoznačný záver o jej spoľahlivosti, útvar Policajného zboru požiada o stanovisko k spoľahlivosti osobitnú komisiu. Útvar Policajného zboru môže požiadať osobitnú komisiu o stanovisko k spoľahlivosti osoby aj bez žiadosti. Osobitná komisia zašle svoje stanovisko policajnému útvaru, ktorý je ním viazaný.

 

            (4) Osobitnú komisiu podľa ods. 3 zriaďuje minister vnútra SR. Členovia komisie musia byť oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu21a)

 

 

§ 20

Zdravotná spôsobilosť

 

(1) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva

a)    praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky u žiadateľov zbrojného preukazu; posudzujúci lekár si v prípade potreby vyžiada aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom, alebo

b)    praktický lekár pre deti a dorast alebo dorastový lekár na základe výsledku lekárskej prehliadky a výsledku vyšetrenia klinickým psychológom u žiadateľov podľa § 18 ods. 3.

(2) Lekár, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi príslušnému praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast alebo dorastovému lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 (ďalej len "posudzujúci lekár").

(3) Ak posudzujúci lekár zistí u držiteľa zbrojného preukazu zmenu zdravotného stavu, ktorý má za následok stratu zdravotnej spôsobilosti, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru.

(4) V prípadoch uvedených v odseku 2 je držiteľ zbrojného preukazu povinný dostaviť sa na výzvu posudzujúceho lekára v určenej lehote k posudzujúcemu lekárovi a podrobiť sa pred vydaním nového posudku o zdravotnej spôsobilosti potrebnému vyšetreniu. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu nemôže dostaviť zo závažných dôvodov na vyšetrenie, musí tak urobiť najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď pominuli závažné dôvody. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu na vyšetrenie nedostaví, posudzujúci lekár túto skutočnosť bezodkladne oznámi policajnému útvaru.

(5) Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, je oprávnený od neho požadovať v určenej lehote predloženie nového lekárskeho posudku podľa odseku 1; ak tak neurobí, má sa za to, že stratil zdravotnú spôsobilosť.

(6) Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva a náležitostí lekárskeho posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

§ 21

Odborná spôsobilosť

 

(1) Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu pred skúšobnou komisiou.

(2) Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára.

(3) Predsedu komisie a jedného člena komisie vymenúva a odvoláva z príslušníkov Policajného zboru riaditeľ policajného útvaru. Riaditeľ policajného útvaru vymenúva za člena skúšobnej komisie a odvoláva z nej prokurátora na návrh okresného prokurátora a lekára na návrh štátneho okresného lekára.

(4) Skúšobná komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní najmenej traja členovia, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

(5) Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti.

(6) Teoretická časť skúšky sa vykonáva formou ústnej skúšky, pri ktorej sa zisťuje znalosť 

a)       tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

b)      osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane,

c)       náuky o zbraniach a strelive a

d)      zdravotníckeho minima.

(7) Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne používať zbraň.

(8) Ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti neuspel, policajný útvar konanie o vydanie zbrojného preukazu preruší; žiadateľ sa môže písomne prihlásiť na opakovanú skúšku. Policajný útvar v konaní o vydanie zbrojného preukazu pokračuje prijatím žiadosti o vykonanie opakovanej skúšky. Ak si žiadateľ nepodá žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky do 60 dní, policajný útvar konanie zastaví;  proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

(9) Cudzinec, ktorý neovláda štátny jazyk17), môže vykonať skúšku v inom jazyku za prítomnosti tlmočníka zapísaného v zozname znalcov a tlmočníkov9); trovy spojené s tlmočením znáša tento cudzinec. Náklady, ktoré vzniknú žiadateľovi v súvislosti s prípravou na vykonanie skúšky a s vykonaním skúšky, hradí žiadateľ.

(10) Namiesto skúšky

a) podľa odsekov 6 a 7 sa započíta na základe písomného potvrdenia nadriadeného získané odborné vzdelanie potrebné na výkon štátnej služby príslušníkovi

1.  Policajného zboru,

2.  Železničnej polície,

3.  Zboru väzenskej a justičnej stráže,

4.  Slovenskej informačnej služby,

5.  ozbrojených síl Slovenskej republiky, vykonávajúcemu profesionálnu službu,

6.  colnej správy,

7.  Národného bezpečnostného úradu,

b)  podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny B a C zbrojného preukazu sa započíta zamestnancovi obecnej polície skúška pred odbornou komisiou Policajného zboru,[22]

c)  podľa odsekov 6 písm. a) až c) a 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má vysokoškolské policajné vzdelanie, alebo vysokoškolské vojenské vzdelanie,

d)  podľa odseku 6 písm. a) a b) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má magisterské vysokoškolské právnické vzdelanie,

e)  podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má stredoškolské policajné vzdelanie alebo stredoškolské vojenské vzdelanie,

f)     podľa odseku 6 písm. c) a  odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je znalec z odboru zbraní a streliva alebo má minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore zbrojár,

g)  podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je lesníkom a absolvoval skúšku z poľovníctva,

h)  podľa odseku 6 písm. d) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je absolventom vysokoškolského doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva, absolventom zdravotníckej vysokej školy alebo absolventom strednej zdravotníckej školy,

i)     podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny D, E alebo F zbrojného preukazu sa započíta skúška žiadateľovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku z poľovníctva,

j)     podľa odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je držiteľom aspoň tretej výkonnostnej triedy v športovej streľbe.

(11) Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a spôsobe započítania namiesto tejto skúšky alebo jej časti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(12) Ak z konania držiteľa zbrojného preukazu vyplýva, že nemá dostatok vedomostí a praktických schopností zistených pri jeho manipulácii so zbraňou uvedených v odsekoch 6 a 7, policajný útvar, ktorý zbrojný preukaz vydal, rozhodne o preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti; odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

 

§ 22

Rozšírenie zbrojného preukazu

 

            Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojného preukazu.

 

§ 23

Platnosť zbrojného preukazu

 

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov; cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov.

 

§ 24

Nový zbrojný preukaz

 

(1) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti zbrojného preukazu.

(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti nevyžaduje. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

 

§ 25

Zánik platnosti zbrojného preukazu

 

(1) Platnosť zbrojného preukazu zaniká

a) uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,

b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia,

c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí zbrojného preukazu (§ 26),

d) ak je tak poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,

e) ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,

f) ukončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,

g) ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

h)  dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.

(2) Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo e), vydá policajný útvar nový zbrojný preukaz po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa zbrojného preukazu, za ktorý sa nový zbrojný preukaz vydáva.

 

§ 26

Odňatie zbrojného preukazu

 

(1) Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý

a) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,[23])

b) stratil zdravotnú spôsobilosť,

c) prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods. 1) alebo spoľahlivosti (§ 19 ods. 2),

d) je mladší ako 21 rokov a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu a prestal spĺňať podmienky uvedené v § 18 ods. 2 alebo 3,

e) prestal byť držiteľom platného poľovného lístka, ak ide o skupinu D zbrojného preukazu,

f) prestal byť členom streleckej organizácie, ak ide o skupinu E zbrojného preukazu.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného preukazu nemá odkladný účinok.

 

§ 27

Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu

   

(1) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený

a) nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b) alebo c); držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave, pri ktorom je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v  zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani (ďalej len “stav umožňujúci okamžité použitie”), ak osobitný predpis neustanovuje inak,[24])

b)  nadobudnúť do vlastníctva, držať a nosiť strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane (§ 37 ods.2).

(2) Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone

a)    zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b) na ktorú bola držiteľovi zbrojnej licencie udelená výnimka a zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia,

b)    oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia,

c)    držať strelivo do zbrane na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane.

(3) Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený

a)  na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), e), f) alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,

b)  držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), e), f) alebo zbraň kategórie C v poľovnom revíre v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,

c)  nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

 

(4) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený

a)  na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,

b)   držať zbraň kategórie B, alebo zbraň kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,

c)  nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B; tiež je oprávnený nadobudnúť a držať strelivo do zbrane kategórie B a do zbrane kategórie C, najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia a na základe výnimky (§ 8 ods. 2) a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A.

(6) Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane.

 

§ 28

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

 

(1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,    

b)  zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,

c)  zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,

d)  predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane,

e)  bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,

f)     mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane,

g)  odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin uvedený v § 19 ods. 1 ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane (§ 54 ods. 1),

h)  oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane do siedmich dní od tejto zmeny; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,

i)     pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, za účelom zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,  

j)     bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,

k)  viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecný záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

l)     oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik členstva v poľovníckej organizácii pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,

m) prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, ulo